ประวัติการศึกษา

2562-ปัจจุบัน (กำลังศึกษาปริญญาเอก) : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) บริหารธุรกิจและนวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

2548-2550 ปริญญาโท : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตและสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนเรศวร

2548-2549 ปวค. ประกาศียบัตรวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

2541-2541 ปริญญาตรี : บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

2536-2537 ปวส. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น

2533-2535 ปวช. สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น