ประวัติการทำงาน

2557-ปัจจุบัน ครู คศ. 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น

2556-2557 ครู คศ. 2 วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ

2553-2556 ครู คศ. 2 วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง

2545-2553 ครู คศ. 1 วิทยาลัยเกษตและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด

2544-2545 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กองวิทยาลัยเกษตรกรรม (กรมอาชีวศึกษา)

2542-2543 เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ บริษัท นวพลาสติก อุตสาหกรรม (สระบุรี)

2537-2542 โปรแกรมเมอร์ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด มหาชน