Mr.Phadet Umnapiang


ที่อยู่

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

เลขที่ 1/1 ถนนหลังเมือง ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000

kruded@gmail.com

www.kruded.com