โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอนระดับปริญญาตรี​ ภายใต้โครงการพัฒนามาตรฐานกำลังคนอาชีวศึกษา​ ด้านเทคโนโลยีนวัตกรรม​

(Innovation Technology) ให้ก้าวสู่​ Thailand 4.0 12-14 พฤษภาคม 2561 เขื่อนสิรินธร อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี