ปฏิบัติงานคณะกรรมการระบบสารสนเทศประชาสัมพันธ์ และ เตรียมโปรแกรมนำเสนอ งานสัมมนาผลงานวิจัยสาขาพืชศาสตร์

ปฏิบัติงานคณะกรรมการระบบสารสนเทศประชาสัมพันธ์ และ เตรียมโปรแกรมนำเสนอ งานสัมมนาผลงานวิจัยสาขาพืชศาสตร์ ต่อหน้าพระพักตร์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี งานประชุมวิชาการ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อกท.) ระดับชาติ ครั้งที่ 39 ระหว่างวันที่ 5-9 กุมภาพันธ์ 2561 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม