การนำเสนอหลักสูตรเพื่อการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

การนำเสนอหลักสูตรเพื่อการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 11 มกราคม 2561 ณ สำนักงานพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา เขต บางเขน กรุงเทพมหานคร